Agenda Algemene Ledenvergadering Auto van Oort-Rebelle 20 oktober 2016

Aanvang: 20:00 uur.

Locatie: Theothorne

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen ALV 2015

4.Verkiezing bestuur1

 • Aftredend en niet herkiesbaar als Secretaris: Lianne Overgoor;
  Tegenkandidaten: Geen
 • Invulling vacature voorzitter TC: Sven Akse;
  Tegenkandidaten: Geen
 • Invulling vacature wedstrijdsecretariaat: Thomas Eskes;
  Tegenkandidaten: Geen
 • Functie voorzitter Sponsorcommissie;
  Kandidaat: Geen

5.Verslagen verschillende commissies

6. Financiën 2015 -2016

7. Verslag Kascommissie

8. Verkiezing nieuwe Kascommissie

9. Beleidsplan

10. Vaststellen begroting nieuw seizoen

11. Rondvraag

12. Sluiting

NB1: tegenkandidaten kunnen zich melden bij Gerwin de Boer of